უცხოელების მიერ საქართველოში შეძენილი უძრავი ქონების 40% რუსეთის მოქალაქეებზე მოდის

553

მიგრაციის სამთავრობო კომისია სათაურით “საქართველოს 2019 წლის მიგრაციული პროფილი” ევროკავშირის მხარდაჭერით 2016-2019 წლებში მიმდინარე პროექტის „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მდგრადი და ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა.“

“აიპრესი” გთავაზობთ აღნიშნული ნაშრომიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ შეძენილი უძრავი ქონების და დაფუძნებული სამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობის შესახებ აღნიშნული ამონარიდებს.

2015-2018 წლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ უძრავი ქონების საკუთრების უფლებით რეგისტრაციის შემთხვევები წლების და ქონების ტიპის მიხედვით ასეთია:

ბინა

2015 წ. – 3 458
2016 წ. – 3 688
2017 წ. – 5 632
2018 წ. – 11 038
Σ – 23 786

 

სასოფლო-სამეურნეო მიწა

2015 წ. – 3 239
2016 წ. – 4 565
2017 წ. – 1 909
2 018 წ. – 189*
Σ – 9 902

 

არასასოფლო-სამეურნეო მიწა

2015 წ. – 905
2016 წ. – 990
2017 წ. – 892
2018 წ. – 1 332
Σ – 4 119

 

სამივე სახის უძრავი ქონება

2015 წ. – 7 602
2016 წ. – 9 213
2017 წ. – 8 433
2018 წ. – 12 559
Σ – 37 807

 

2015-2018 წლებში საკუთრების უფლებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების უცხო ქვეყნის მოქალაქე მფლობელთა რიცხოვნობა/ხვედრითი წილი მოქალაქეობის მიხედვით:

რუსეთი – 15 133 / 40,03%
ირანი – 5 598 / 14,81%
უკრაინა – 2 599 / 6,87%
ისრაელი – 1 634 / 4,32%
სომხეთი – 1 447 / 3,83%
თურქეთი – 1 226 / 3,24%
აზერბაიჯანი – 1 192 / 3,15%
აშშ – 1 182 / 3,13%
სხვა – 7 855 / 20,78%

 

2015-2018 წლებში რეგისტრირებული სამეწარმეო სუბიექტების უცხო ქვეყნის მოქალაქე დამფუძნებელთა რაოდენობა:

2015 წ.- 4 289
2016 წ. – 6 670
2017 წ. – 9 881
2018 წ – 11 906
Σ – 32 746

სამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა, რომელთა დამფუძნებლებიც ან მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირ(ებ)ი (რიგ შემთხვევაში, საჯარო რეესტრში წარდგენილ დოკუმენტაციაში, რომელსაც ეყრდნობიან აღნიშნული კვლევის ავტორები, დამფუძნებლებს მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა აქვთ მითითებული, არ აფიქსირებენ რომ იმავდროულად საქართველოს მოქალაქეებიც არიან, რიგ შემთხვევაში კი, დამფუძნებლები შემდეგში გახდნენ საქართველოს მოქალაქეები, თუმცა საჯარო რეესტრის ჩანაწერებში ეს ყოველთვის ვერ ჰპოვებს ასახვას – “აიპრესი”) არიან, ან რომელთა ერთ-ერთი დამფუძნებელი მაინც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირია:

2015 წ. – 3 144
2016 წ. – 4 692
2017 წ. – 7 185
2018 წ. – 8 656
Σ – 23 677

2015-2018 წლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ რეგისტრირებული სამეწარმეო სუბიექტების
დამფუძნებელთა %-ული განაწილება მოქალაქეობის მიხედვით:

1. ირანი 31%
2. თურქეთი 14%
3. რუსეთი 7%
4. ინდოეთი 6%
5. უკრაინა 5%
6. აზერბაიჯანი 5%
სხვა 32%

* სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლებით რეგისტრაციათა ოდენობის შემცირება განპირობებულია უცხოელებისთვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების უფლებით მოპოვებაზე 2017 წლის ივნისში გამოცხადებულ მორატორიუმით.

Comments
Loading...