საქართველოს რკინიგზა განცხადებას ავრცელებს

134

"გვსურს გამოვეხმაუროთ Hub Georgia-ს მიერ მედიაში გაკეთებულ ცილისმწამებლურ, ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულ, შეურაცხმყოფელ და რეპუტაციის შემლახველ განცხადებებს.

რკინიგზამ არაერთგზის განმარტა საკუთარი პოზიცია კომპანიის განვითარებისა და ხედვის შესახებ, ჩვენ მსგავსად წამყვანი ევროპული რკინიგზებისა, კვლავაც, ვრჩებით ინფრასტრუქტურული კომპანიიდან მსხვილ, გლობალურ ლოგისტიკურ კომპანიად გარდაქმნის მომხრედ, რა დროსაც შვილობილი კომპანიების მეშვეობით საექსპედიტორო ბიზნესის წარმოება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და წარმოადგენს წარმატების საფუძველს. ამასთან, კვლავაც ვადასტურებთ და ვაცხადებთ, რომ სს "საქართველოს რკინიგზა" საჯარო ოფერტის პირობებში ყველა დაინტერესებულ კომპანიას (მათ შორის საკუთარ შვილობილსაც) სთავაზობს არადისკრიმინაციულ, თანაბარ სატარიფო განაკვეთს სარკინიგზო მომსახურების მისაღებად.

რაც შეეხება, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის 13 თებერვლის  ოქმის საფუძველზე, ადმინისტრაციული სახდელის სახით 1000 (ერთი ათასი) ლარიან ჯარიმის დაკისრებას, განვმარტავთ, რომ "საქართველოს რკინიგზამ" 2018 წლის 26 მარტს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში გაასაჩივრა ხსენებული "დადგენილება", რამდენადაც "სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ კანონის" დანაწესიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ "საქართველოს რკინიგზა" არ წარმოადგენს აუდიტის ობიექტს. უმთავრესად კი უნდა ითქვას, რომ "დადგენილების" გასაჩივრების მთავარი მიზანია, საქართველოს სასამართლოს მიერ დადგინდეს პრაქტიკა და განისაზღვროს, თუ რამდენად ვრცელდება ზემოთხსენებული კანონი "საქართველოს რკინიგზასა" და მის მსგავს სამართლებრივი სტატუსის მქონე იურიდიულ პირებზე. ამ ეტაპზე სასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული "დადგენილების" თაობაზე არ ჩაგვბარებია. ვიმედოვნებთ, სასამართლოს მიერ დადგინდება პრაქტიკა და განიმარტება კანონის სადავო ნორმა.

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2015 წლის 30 დეკემბრის N199/37 და 2016 წლის 08 ივლისის N4880/21 ბრძანებების საფუძველზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განახორციელა რკინიგზის 2015 წლის შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი. მიუხედავად იმისა, რომ აუდიტის სამსახურის მიერ მოცემული აუდიტის ჩატარების დროისათვის რკინიგზის პოზიცია იგივე იყო, რაც ზემოთ აღვნიშნეთ, აუდიტის სამსახურს თავისი მოვალეობების შესრულებაში ხელი არ შეშლია, პირიქით რკინიგზის მენეჯმენტის დავალებით კომპანიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები შეუფერხებლად აწვდიდნენ აუდიტის სამსახურს აუდიტის ჩასატარებლად აუცილებელ დოკუმენტაციასა და ინფორმაციას. 

მოვუწოდებთ, Hub Georgia-ს შეწყვიტოს რკინიგზის საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ცილისმწამებლური განცხადებების გაკეთება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიტოვებთ უფლებას გავატაროთ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები", –  განცხადებაში.

Comments
Loading...